Φιλοσοφία

Τα Ε.Ε.Σ. Διαδίκτυο έχουν σαν βασικό στόχο τους την καλλιέργεια παιδείας όσον αφορά στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Αποτελούν εκπαιδευτικό φορέα υψηλού επιπέδου ενώ ταυτόχρονα διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών από το σύνολο της κοινωνίας.

Ως εκπαιδευτικός φορέας, τα εργαστήρια φροντίζουν να διατηρούν υψηλό επίπεδο διδασκαλίας. Οι βασικές αρχές με βάση τις οποίες σχεδιάζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ο σεβασμός στις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε εκπαιδευόμενου, η διαμόρφωση θετικού μαθησιακού κλίματος, η στενή συνεργασία εκπαιδευτικών - μαθητών (και, φυσικά, γονέων στα παιδικά και μαθητικά προγράμματα), η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για την πορεία των σπουδών και τους τίτλους στους οποίους οδηγούν, η κατάρτιση, παροχή και διαρκής βελτίωση του πρωτότυπου και σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού και η υποστήριξη με κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (προσεγμένες εκπαιδευτικές αίθουσες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δίκτυακές υπηρεσίες, διαδραστικοί πίνακες, κλπ.). Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των εργαστηρίων σχεδιάζονται με παιδαγωγική ευαισθησία έτσι ώστε να σέβονται αυτές τις αρχές.

Παράλληλα με το εκπαιδευτικό τους έργο, τα εργαστήρια θεωρούν ευθύνη τους την καλλιέργεια του κοινωνικού συνόλου στις νέες τεχνολογίες καθώς και την πληροφόρηση και προστασία του κοινού σε ζητήματα εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη εκτεταμένης και οργανωμένης ενημερωτικής δραστηριότητας (δημοσιεύσεις στον τύπο, διανομή ενημερωτικού υλικού, ενημερωτικές εκστρατείες κ.α.) και εκδηλώσεων (εκθέσεις, σεμινάρια). Οι δράσεις αυτές έχουν καθαρά μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στη συνειδητοποίηση του κοινού και την καλλιέργεια υπεύθυνης και ενημερωμένης στάσης στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης των εργαστηρίων.

Τα Ε.Ε.Σ. Διαδίκτυο επενδύουν σταθερά στην έρευνα και εκσυγχρονίζουν διαρκώς την οργανωτική δομή και τον τρόπο παροχής της εκπαίδευσης αξιοποιώντας τις δυνατότητες της πληροφορικής και των νέων επικοινωνιακών μέσων. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας πραγματοποιείται προσεκτικά και με γνώμονα τη βελτίωση της διδασκαλίας και των διαδικασιών μάθησης. Στόχος είναι η παροχή σύγχρονων, αποτελεσματικών και αξιόπιστων υπηρεσιών εκπαίδευσης, τόσο στην παραδοσιακή διδασκαλία (σε τάξη) όσο και στις εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως, με ηλεκτρονικό υπολογιστή, κλπ.).

Τα Ε.Ε.Σ. Διαδίκτυο επιτυγχάνουν το άνοιγμα νέων δρόμων στην εκπαίδευση και ανταποκρίνονται υπεύθυνα στον κοινωνικό τους ρόλο. Πάνω απ' όλα, όμως, παρέχουν παιδαγωγικά ευαίσθητη εκπαίδευση υψηλού επιπέδου.

 
Joomla Templates by Joomlashack