Οργάνωση της εταιρίας

Τα Ε.Ε.Σ. Διαδίκτυο στηρίζουν τη λειτουργεία τους σε ένα καλά οργανωμένο μηχανισμό που αποτελείται από συνεργαζόμενα μεταξύ τους τμήματα. Στόχος είναι η ορθή και συγχρονισμένη λειτουργία των εργαστηρίων, η αποτελεσματικότητα, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και η ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου με όσο το δυνατό πιο ουσιαστικό τρόπο.

Τμήμα Εκπαίδευσης

Πρόκειται για το πλέον οργανικό στοιχείο των εργαστηρίων, που απαρτίζεται από το σύνολο των εκπαιδευτών. Βασικός ρόλος τους είναι η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων που αναλαμβάνουν. Επίσης, το τμήμα φροντίζει για την εκπαίδευση και τη διαρκή βελτίωσή της διδακτικής τους μεθοδολογίας, αλλά και την αντιμετώπιση, μέσα από τη συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους και τους γονείς, όλων των ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν στα πλαίσια ενός κύκλου μαθημάτων.

Τμήμα Υποστήριξης

Το τμήμα αυτό διεκπεραιώνει την οργάνωση και διοίκηση των εργαστηρίων και παρέχει τεχνική και εκπαιδευτική υποστήριξη σε όλες τις εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα αποτελείται από τα παρακάτω μικρότερα τμήματα:

  • Το τμήμα οργάνωσης και διοίκησης αναλαμβάνει μία σειρά από σημαντικές ευθύνες. Ενδεικτικά, καταρτίζει τα τμήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα, διοργανώνει σημαντικές δραστηριότητες (όπως οι εξετάσεις) και συντονίζει τη λειτουργεά των υπόλοιπων τμημάτων
  • Το τμήμα εκπαιδευτικής υποστήριξης καταρτίζει και ανανεώνει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Παράλληλα, φροντίζει να ενισχύει το έργο των εκπαιδευτών με εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. βιβλία, ασκήσεις), λογισμικό (π.χ. συστήματα εξάσκησης και αξιολόγησης) και εξοπλισμό (π.χ. διαδραστικοί πίνακες). Τέλος, έχει αναλάβει την κατασκευή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού για τους κύκλους μαθημάτων των εργαστηρίων και τη διαρκή βελτίωσή του.
  • Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης είναι υπεύθυνο για τη σωστή λειτουργεία όλων των τεχνικών μέσων των εργαστηρίων, τη συντήρηση του εξοπλισμού και την υποστήριξη ειδικών περιστάσεων, όπως οι εξετάσεις φορέων ή οι εκδηλώσεις των εργαστηρίων.

Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης των Ε.Ε.Σ. Διαδίκτυο αναζητά, δοκιμάζει και προσαρμόζει τεχνολογικές και άλλες προτάσεις για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ενίσχυση της οργάνωσης και της λειτουργείας των εργαστηρίων. Κύριο μέλημα του τμήματος είναι η απόκτηση τεχνογνωσίας στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και ιδιαίτερα στις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση.

Τμήμα Ενημέρωσης

Το τμήμα αυτό έχει διπλό ρόλο. Κατ, αρχήν, πληροφορεί τους εκπαιδευόμενους και τους γονείς των μαθητών για την πρόοδο και τις επιδόσεις τους. Κατά δεύτερον, το τμήμα ενημερώνει το κοινό για τα προγράμματα εκπαίδευσης των εργαστηρίων, αλλά και για ζητήματα που το αφορούν, όπως η ισχυς των πιστοποιητικών πληροφορικής, επιδοτήσεις εκπαίδευσης στην πληροφορική, κ.α.

Υπηρεσία Ενημέρωσης

Η Υπηρεσία Ενημέρωσης ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 2007 με στόχο την πληροφόρηση του κοινού σε ζητήματα που το αφορούν και αποτελεί δραστηριότητα προσφοράς των Ε.Ε.Σ. Πληροφορικής "Διαδίκτυο" στα πλαίσια της κοινωνικής τους ευθύνης ως φορέα εκπαίδευσης. Οι δράσεις της υπηρεσίας περιλαμβάνουν δελτία τύπου, δημοσιεύματα στον τύπο, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εμφανίσεις, διανομή έντυπου υλικού, ενημερωτικές εκδηλώσεις και εκθέσεις, επισκέψεις σε σχολεία και ενημερώσεις γονέων. Η θεματαλογία της υ πηρεσίας ενημέρωσης αφορά σε ζητήματα ασφαλούς αξιοποίησης των δυνατοτήτων των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, στην ορθή πληροφόρηση για την ισχύ και την αξία των πιστοποιητικών πληροφορικής καθώς και στην πληροφόρηση για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και τα επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης

 
Joomla Templates by Joomlashack